มทร.ล้านนา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 
ปรับปรุงข้อมูล 30-1-2551
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 (ค.อ.บ.อท.16)

สวัสดีครับเพื่อน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 16 ทุกคน

ต้อม
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
เกิดวันที่ 2 กันยายน 2527
ที่อยู่ปัจจุบัน 42/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ 089-5552461 บ้าน -
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาชมงคลล้านนา
email : pongsak_ksm@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • ปวส.อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา-การพัฒนานักเรียนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • 2545 กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
 • 2546 ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
 • 2546 ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น
 • 2546 ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์การสโมสรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (Student Union Network)
 • 2547 อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2
 • 2547 คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ศรม.)
 • 2547 เหรัญญิกเครือข่ายองค์การสโมสรนิสิตนักศึกษา ภาคเหนือ
 • 2548 นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ
 • 2548 นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คนแรก)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
128 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
email :
pongsak_ksm@hotmail.com